Tin tức

Pha lê 3d - Lựa chọn tối ưu cho sản phẩm quà tặng

21/08/2014

Ngày nay v? công ngh? kh?c laser 3d thì pha lê 3d s? là m?t l?a ch?n t?i ?u dành cho dòng s?n ph?m quà t?ng. B?t k? hình ?nh, s?n ph?m, mô hình gì b?n có, chúng tôi c?ng có th? scan 3d t? s?n ph?m m?u hay d?ng 3d t? hình ?nh 2d ?? t?o nên m?t s?n ph?m ?a chi?u hoàn h?o.  

Nghệ thuật tặng quà

09/08/2014

“T?NG” m?t món quà ?ong ??y s? yêu th??ng, ch?a ??ng t?t c? nh?ng “Thông ?i?p tình c?m” chân thành s? giúp b?n ghi ?i?m tuy?t ??i. “NH?N” m?t “Thông ?i?p tình c?m” chân thành khi?n tình yêu ?ôi l?a th?ng hoa, tình c?m v? ch?ng son s?t, th?t ch?t tình ??ng nghi?p n?i công s?, xóa nhòa m?i hi?u l?m mang tên “Kho?ng cách"

Công nghệ in 3D sẽ làm thay đổi cả thế giới

02/08/2014

Công ngh? in 3D ?ang là m?t trong nh?ng xu h??ng phát tri?n m?i c?a khoa h?c k? thu?t. - Nh? công ngh? in 3D, chúng ta s? có th? ch? t?o nh?ng ?? v?t v?i giá thành r? h?n và th?i gian ng?n h?n r?t nhi?u. - ?ng d?ng c?a công ngh? in 3D r?t r?ng rãi, t? xây d?ng, th?i trang, y h?c, ??n các ngành công nghi?p nh? s?n xu?t ô tô, máy bay, v? tr?.  

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

08/07/2014

Hi?n nay, ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a th? tr??ng, công ngh? s? hóa d? li?u 3D ?ang ???c áp d?ng cho vi?c thi?t k? và s?n xu?t các s?n ph?m quà t?ng 3D cao c?p ?áp ?ng m?i nhu c?u kh?t khe nh?t v? tính th?m m? và sáng t?o. Vì v?y chúng tôi c?n tuy?n d?ng v? trí sau:

«  «« 7 8 9 1011